Historia Parafii

 

Jerzy i Kryspin Krupscy herbu Korczak, założyciele Orchówka, ufundowali około 1506 r. pierwszy w tym miasteczku kościół katolicki, przy którym w roku 1507 biskup chełmski Mikołaj Kościelecki erygował parafię pod wezwaniem św. Jana Jałmużnika.

Ponieważ kościół położony był na niekorzystnym miejscu, często zagrożonym wylewami Bugu, około 1599-1600 r. pobudowano nową świątynię na wzgórzu, a z inicjatywy kolejnego właściciela Orchówka, Mikołaja Iwickiego, 19 II 1610 parafię powierzono Zakonowi Eremitów św. Augustyna (augustianom).
Obecnie istniejący kościół według projektu prawdopodobnie Pawła Fontany zbudował w latach 1770-1777 mistrz kamieniarski Grzegorz Cybulski. Jest to budowla w stylu barokowym o skromnych formach architektonicznych. Konsekrował świątynię sufragan chełmski bp Melchior Jan Kochnowski 23 VII 1780 p.w. św. Jana Jałmużnika. Ostateczne wykończenie budowy kościoła (m.in. wzniesienie charakterystycznych małych wieżyczek na fasadzie) nastąpiło w L 1846-1848.
W kościele znajdowały się dwa obrazy słynące łaskami: Matki Bożej Pocieszenia (wezwanie maryjne charakterystyczne dla zakonu augustianów) i św. Antoniego z Padwy. Razem z kościołem został zbudowany klasztor jednoskrzydłowy, piętrowy budynek, przylegający do kościoła z prawej strony. Augustianie szerzyli w Orchówku i okolicy właściwe sobie formy pobożności, m.in. Bractwo Matki Bożej Pocieszenia i Bractwo Rzemiennego Paska św. Augustyna, udzielali się także jako kaznodzieje i spowiednicy w okolicznych parafiach.

Klasztor augustianów został skasowany przez władze carskie nocą z 27 na 28 XI 1864, a zakonnicy wywiezieni do klasztoru etatowego w Wieluniu. W 1867 r. władze carskie zniosły parafię rzymskokatolicką w Orchówku, przekazując kościół poklasztorny unitom, a w 1876 r. zniosły unię i kościół został wówczas zamknięty. Do 1887 r. stał nieczynny, w tymże roku został zamieniony na cerkiew. Słynące łaskami obrazy przeniesiono w 1876 r. do kościoła parafialnego we Włodawie. Dawny budynek klasztorny uległ zniszczeniu w 1881 r. podmyty przez Bug.
Gorliwym obrońcą unii okazał się mieszkaniec Orchówka, Maksym Kossyk (1848-1925), duchowy przywódca miejscowej ludności, animator życia modlitwy, nauczyciel zasad wiary, a po I wojnie światowej inicjator przywrócenia kościoła w Orchówku dla kultu katolickiego. Na przełomie XIX i XX w. podjął on z kilkoma innymi mieszkańcami Orchówka pielgrzymkę do Rzymu, podczas której był przyjęty na audiencji przez Ojca świętego Piusa X, zapewniając go, że unici nadal trwają w jedności z całym Kościołem Katolickim. Jego grób za kościołem.

We władanie Kościoła Katolickiego świątynia w Orchówku wróciła w 1918 r. Miejscowa ludność sama wykonała konieczne remonty, a kościół w 1925 r. został poświęcony. Bp podlaski Henryk Przeździecki reerygował w 1931 r. parafię.
Jednocześnie zostały zwrócone obrazy Matki Bożej Pocieszenia i św. Antoniego.

Na prośbę bpa podlaskiego Ignacego Świrskiego Warszawska Prowincja Kapucynów objęła kościół i duszpasterstwo parafialne: dekretem z 6 VIII 1947 bp Świrski przekazał naszemu zakonowi kościół, a objęcie nowej placówki nastąpiło 24 VIII 1947. Zakonnicy początkowo zamieszkali w drewnianej plebanii, a w latach 1982-1983 staraniem gwardiana o. Tomasza Nitkiewicza został zbudowany jednoskrzydłowy murowany klasztor, przylegający z lewej strony do kościoła, wzorowany na dawnym klasztorze augustianów (odbudowa starego klasztoru w dawnym miejscu była niemożliwa z powodu zmiany koryta Bugu).

Obraz Matki Bożej Pocieszenia pochodzi z końca XVI lub początku XVII w. Opinie historyków sztuki co do warsztatu i stylu są rozbieżne. Prawdopodobnie obraz przywieźli ze sobą augustianie, przybywając na tę placówkę. Wizerunek pokryty był siedemnastowieczną sukienką z ryngrafem husarskim z XVII w., co świadczyłoby o dawnym kulcie, nie dochowały się jednak do naszych czasów jeśli kiedykolwiek istniały księgi łask lub inne dokumenty świadczące o istnieniu formalnego sanktuarium, jedynie pojedyncze wzmianki w aktach augustiaIlskich świadczą, że istniała w Orchówku rozwinięta cześć Najświętszej Maryi Panny. Jednakże po kasacie klasztoru i zamknięciu kościoła kult zanikł.

Odrodził się dopiero po I wojnie światowej, a rozwinął się już w naszych czasach i choć ma tylko lokalny zasięg, ale jest dość intensywny. Skłoniło to władze zakonne do wszczęcia starań o koronację wizerunku Najświętszej Maryi Panny. Koronacji dopełnił nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, przy współudziale bpa podlaskiego Jana Mazura i generała zakonu kapucynów Flavio Roberto Carraro 2 IX 1990.