Żywy Różaniec

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”.

(Jan Paweł II)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2012

StyczeńJan Paweł II koronka
ogólna: Aby ofiary katastrof naturalnych otrzymywały pomoc duchową i materialną, potrzebną do odbudowania życia.
misyjna: Aby zaangażowanie chrześcijan na rzecz pokoju było okazją do dawania świadectwa o Chrystusie wszystkim ludziom dobrej woli.

Luty
ogólna: Aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do wody i do zasobów potrzebnych do życia codziennego.
misyjna: Aby Pan wspierał wysiłki pracowników służby zdrowia w najuboższych regionach, którzy opiekują się chorymi i osobami starszymi.

Marzec
ogólna: Aby był właściwie doceniany na całym świecie wkład kobiet w rozwój społeczeństwa.
misyjna: Aby Duch Święty dał wytrwałość tym, którzy ? zwłaszcza w Azji ? są dyskryminowani, prześladowani i zabijani ze względu na imię Chrystusa.

Kwiecień
ogólna: Aby wielu młodych ludzi potrafiło odpowiedzieć na powołanie Chrystusa i naśladować Go w kapłaństwie i w życiu zakonnym.
misyjna: Aby zmartwychwstały Chrystus był znakiem niezawodnej nadziei dla mieszkańców kontynentu afrykańskiego.

Maj
ogólna: Aby w społeczeństwie były promowane inicjatywy chroniące i umacniające rolę rodziny.
misyjna: Aby Maryja, Królowa Świata i Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszyła wszystkim misjonarzom głoszącym Jej Syna Jezusa.

Czerwiec
ogólna: Aby wierzący potrafili rozpoznawać w Eucharystii żywą obecność Zmartwychwstałego, który im towarzyszy w życiu codziennym.
misyjna: Aby chrześcijanie w Europie odkryli na nowo swoją tożsamość i z większym zapałem uczestniczyli w głoszeniu Ewangelii.

Lipiec
ogólna: Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę i wykonywać ją w bezpiecznych warunkach.
misyjna: Aby chrześcijańscy wolontariusze na terytoriach misyjnych potrafili dawać świadectwo miłości Chrystusa.

Sierpień
ogólna: Aby więźniowie byli traktowani w sposób sprawiedliwy i z poszanowaniem ich ludzkiej godności.
misyjna: Aby ludzie młodzi, powołani do naśladowania Chrystusa, byli gotowi głosić Ewangelię i dawać jej świadectwo po krańce ziemi.

Wrzesień
ogólna: Aby postępowanie polityków cechowały zawsze uczciwość, prawość i umiłowanie prawdy.
misyjna: Aby we wspólnotach chrześcijańskich wzrastała gotowość do ofiarowania misjonarzy, kapłanów i wiernych świeckich, a także konkretnych zasobów Kościołom uboższym.

Październik
ogólna: O rozwój i postępy nowej ewangelizacji w krajach od wieków chrześcijańskich.
misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego były okazją do odnowy zaangażowania w dzieło ewangelizacji.

Listopad
ogólna: Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy Ewangelii dawali odważne świadectwo wierności ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Panu.
misyjna: Aby Kościół pielgrzymujący na ziemi był promiennym światłem narodów.

Grudzień
ogólna: Aby na całym świecie migranci byli przyjmowani, zwłaszcza przez wspólnoty chrześcijańskie, z wielkodusznością i autentyczną miłością.
misyjna: Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które płynie z Betlejem i odbija się na obliczu Jego Kościoła.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2011

Styczeń
ogólna: Aby bogactwa świata stworzonego ? jako cenny dar Boga dla ludzi ? były chronione, dobrze wykorzystywane i dostępne dla wszystkich.
misyjna: Aby chrześcijanie doszli do pełnej jedności, świadcząc, że Bóg jest Ojcem całej ludzkości.

Luty
ogólna: Aby tożsamość rodziny była szanowana przez wszystkich i aby była uznawana jej niezastąpiona wartość dla całego społeczeństwa.
misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie świadczyły o obecności Chrystusa, służąc cierpiącym z powodu chorób w tych krajach misyjnych, gdzie walka z chorobami jest nagląca.

Marzec
ogólna: Aby narody Ameryki Łacińskiej dochowywały wierności Ewangelii i cieszyły się coraz większą sprawiedliwością społeczną i pokojem.
misyjna: Aby Duch Święty oświecił i umocnił tych, którzy w wielu rejonach świata cierpią prześladowanie i dyskryminację z powodu Ewangelii.

Kwiecień
ogólna: Aby Kościół – przez wiarygodne głoszenie Ewangelii ? potrafił wciąż dawać następnym pokoleniom nowe powody do życia i nadziei.
misyjna: Aby misjonarze, głosząc Ewangelię i świadcząc życiem, nieśli Chrystusa wszystkim, którzy Go jeszcze nie znają.

Maj
ogólna: Aby osoby pracujące w środkach przekazu zawsze z szacunkiem odnosiły się do prawdy, solidarności i godności każdej osoby.
misyjna: Aby Pan pomógł Kościołowi w Chinach wytrwać w wierności Ewangelii i wzrastaniu w jedności.

Czerwiec
ogólna: Aby kapłani, zjednoczeni z Sercem Chrystusa, zawsze byli prawdziwymi świadkami troskliwej i miłosiernej miłości Boga.
misyjna: Aby Duch Święty obdarzył nasze wspólnoty licznymi powołaniami misyjnymi, gotowymi do całkowitego poświęcenia się służbie szerzenia królestwa Bożego.

Lipiec
ogólna: Aby chrześcijanie przyczyniali się do łagodzenia cierpień fizycznych i duchowych chorych na AIDS, zwłaszcza w krajach najuboższych.
misyjna: Aby siostry zakonne, pracujące na terenach misyjnych, były świadkami radości ewangelicznej i żywymi znakami miłości Chrystusa.

Sierpień
ogólna: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Madrycie, był dla wszystkich młodych ludzi na świecie zachętą do tego, by swe życie złączyli i budowali z Chrystusem.
misyjna: Aby chrześcijanie krajów zachodnich byli otwarci na działanie Ducha Świętego i na nowo doświadczyli świeżości i entuzjazmu swej wiary.

Wrzesień
ogólna: Za wszystkich nauczycieli, aby umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne i duchowe.
misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie rozsiane po całym kontynencie azjatyckim głosiły z zapałem głosiły Ewangelię, świadcząc o jej pięknie z radością, jaką daje wiara.

Październik
ogólna: Za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w cierpieniach.
misyjna: Aby obchody Światowej Niedzieli Misyjnej pobudzały w ludzie Bożym zapał ewangelizacji oraz wspierania dzieł misyjnych modlitwą i pomocą ekonomiczną najbiedniejszych Kościołów.

Listopad
ogólna: Za wschodnie Kościoły katolickie, aby ich czcigodna tradycja była znana jako duchowe bogactwo, cenne dla całego Kościoła.
misyjna: Aby kontynent afrykański w Chrystusie odnalazł siły do realizacji sprawiedliwości i pojednania, zgodnie z postanowieniami II Synodu Biskupów Afryki.

Grudzień
ogólna: Aby wszystkie ludy ziemi, poznając się wzajemnie i szanując, wzrastały w zgodzie i pokoju.
misyjna: Aby dzieci i młodzież były zwiastunami Ewangelii oraz by szanowano i zachowano je od przemocy i wyzysku.