Bractwo św. Antoniego - info !

Drodzy Parafianie i Goście!

Na stolikach z prasą są wyłożone deklaracje dotyczące wstąpienia do Bractwa św. Antoniego, do którego wstąpienie będzie miało miejsce 13 czerwca 2023 r. na Mszy św. o godz. 11.30.

Bractwo świętego Antoniego dziś!

… wyruszyć w rejs życia z niezwykłym Padewczykiem …

W kościele sanktuaryjnym, latem tego roku, ma być wznowiona po wieloletniej przerwie działalność Bractwa świętego Antoniego z Padwy. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Ojciec Jacek Romanek, obecny Gwardian i Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Reaktywowanie Bractwa świętego Antoniego ma na celu zrzeszenie licznych czcicieli Cudotwórcy z Padwy w formie stowarzyszenia religijnego.

Nabożeństwa antoniańskie

W sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Orchówku odbywają się co wtorek nabożeństwa antoniańskie o godz. 18.00. Przybywający na to nabożeństwo wierni za każdym razem mają okazję usłyszeć kazanie dotyczące życia i działalności Świętego z Padwy, mogą śpiewać pieśni ku jego czci.

Breve papieża Klemensa XI

Bractwo świętego Antoniego ma swoją wieloletnią historię. W tamtych czasach życie religijne w kościołach augustiańskich skupiało się w różnorodnych bractwach i stowarzyszeniach religijnych. W sanktuarium MBP w Orchówku działały wtedy: Arcybractwo Matki Bożej Pocieszenia, Bractwo św. Antoniego,

Początek Bractwu świętego Antoniego dało Breve papieża Klemensa XI z dnia 18 stycznia 1770. Warunki przyjęcia, jak również obowiązki osób należących do Bractwa reguluje Statut Bractwa świętego Antoniego.

Do Bractwa mogą wstępować wierni świeccy Kościoła rzymsko – katolickiego będący osobami pełnoletnimi. Przystępujący do Bractwa świętego Antoniego muszą dopełnić formalności zgłoszenia swoich danych osobowych, po czym otrzymują książeczkę członkowską i niniejszym stają się pełnoprawnymi członkami Bractwa i korzystają z wszystkich praw, przywilejów i odpustów związanych z tym Bractwem tak za życia, jak i po śmierci.

Cele działalności Bractwa

Celem działalności Bractwa świętego Antoniego jest przede wszystkim składanie Trójcy Przenajświętszej dziękczynienia za tego wspaniałego Świętego, duchowego syna świętego Franciszka, za jego heroiczne cnoty, za jego przywileje, którymi Bóg go obdarzył, za jego przedziwną potęgę wstawiennictwa przed tronem Bożym, za chwałę, do jakiej jest on wynoszony tak w niebie, wśród licznej plejady świętych i zbawionych, jak i na ziemi, gdzie jest czczony w licznych sanktuariach, kościołach i kaplicach pod jego wezwaniem. Święty Antoni jest Patronem mocarnym, przed którym drżą demony, tracą siły moce piekielne i pierzchają złe duchy.

Nie mniej ważnym celem Bractwa jest wypraszanie u wielkiego Cudotwórcy jego opieki i wstawiennictwa przed majestatem trzykroć świętego Boga w różnorodnych potrzebach duszy i ciała dla siebie, członków Bractwa i innych, a także wypraszanie potrzebnych łask dla tych wszystkich, którzy w wymiarze ziemskim szukają królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, którzy chcą się stać apostołami współczesności, którzy zafascynowani postacią niezwykłego padewczyka chcą go naśladować w swoim życiu.

Kolejnym ważnym celem jest włączenie się członków Bractwa w modlitwy wspólnotowe w tej intencji, by Bracia i Siostry trzech zakonów franciszkańskich: męskiego, żeńskiego i świeckich, na wzór świętego Antoniego, nigdy nie przestawali szukać skarbu ducha serafickiego i aby udało im się szczęśliwie go znaleźć, a znalazłszy go, by uczynili wszystko, co w ich mocy, by ten skarb stał się treścią ich życia, wielkim szczęściem i radością w wymiarze doczesnym i wiecznym.

Bractwo świętego Antoniego angażuje się również w prace o charakterze charytatywnym, kontynuuje dzieło rozpoczęte przez samego Świętego, dzieło dzielenia się chlebem doczesnym z ubogimi i potrzebującymi, a także dzieło dzielenia się skarbem cnót ewangelicznych: wiary, nadziei i miłości.

Obowiązki kandydatów do Bractwa

Każdy kandydat, który chce się stać członkiem Bractwa świętego Antoniego powinien mieć świadomość, że w momencie przyjęcia do Bractwa, otrzyma określone obowiązki. Obowiązki te obejmują przystąpienie do sakramentalnej spowiedzi i przyjęcie Komunii świętej w dniu przyjęcia do Bractwa, jak również odprawianie spowiedzi i przyjmowanie Komunii świętej w uroczystość świętego Antoniego w dniu 13 czerwca i w święta nadane Bractwu przez papieża tj. w Nowy Rok, we wtorek po Wielkanocy, w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego i w dniu Wszystkich Świętych.

Obowiązkiem członka Bractwa świętego Antoniego jest celebrowanie wtorków, jako dni poświęconych oddawaniu czci Patronowi. W każdy wtorek należy uczestniczyć we Mszy świętej, a ponadto odmawiać następujące modlitwy: 3 Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, 3 Chwała Ojcu, 1 Wierzę w Boga i raz Responsorium „Si quaeris”. Zalecane jest codzienne praktykowanie odmawiania tych modlitw.

Członkowie Bractwa powinni ponadto odprawiać nowennę ku czci świętego Antoniego, odmawianą przez 9 kolejnych dni lub przez 9 kolejnych wtorków w celu uproszenia sobie lub innym osobom szczególnej opieki Świętego i pomocy w potrzebach życia doczesnego i życia wiecznego. W dni odprawianej nowenny wskazane jest zachowywanie postu, odprawianie spowiedzi i przyjmowanie Komunii świętej, a także spełnianie uczynków miłosierdzia chrześcijańskiego na cześć świętego Antoniego.

Osoby, które z powodu odległego miejsca zamieszkania, wykonywania pracy zawodowej, złego stanu zdrowia lub z innych ważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć we wspólnych nabożeństwach antoniańskich odprawianych w kościołach franciszkańskich, mogą brać udział we Mszach świętych w dowolnym kościele lub odprawiać nabożeństwo antoniańskie prywatnie w domu przy zapalonych świecach przed obrazem świętego Antoniego.

Odpusty i przywileje

Breve papieża Aleksandra VII, które ukonstytuowało Bractwo ku czci świętego Antoniego z Padwy, zawiera dokładny spis nadanych Bractwu odpustów i przywilejów. Do najważniejszych należą: możliwość uzyskania odpustu zupełnego, po uprzednim pojednaniu się z Bogiem w Sakramencie Pokuty i po przystąpieniu do Stołu Pańskiego, w dniu przyjęcia do Bractwa świętego Antoniego, w godzinie śmierci za wymówienie ustami lub w myśli imienia Jezus, w uroczystość świętego Antoniego za nawiedzenie kościoła w Orchówku. Odpusty cząstkowe członkowie Bractwa świętego Antoniego mogą uzyskać m.in. za uczestnictwo we Mszy świętej sprawowanej w kościele franciszkańskim, spełnianie czynów miłosierdzia chrześcijańskiego, wspieranie ubogich ofiarami materialnymi i darami rzeczowymi, udzielanie wsparcia duchowego osobom smutnym, zatroskanym, zrozpaczonym, czy przeżywającym wewnętrzne kryzysy, odmawianie modlitw w intencji Kościoła powszechnego, Ojca Świętego, osób duchownych, świeckich i za dusze zmarłych. Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące, którym patronuje święty Antoni z Padwy.

Zebranie inauguracyjne

Członkowie Bractwa świętego Antoniego będą zobligowani do uczestnictwa w każdy pierwszy wtorek miesiąca w nabożeństwie antoniańskim, po którym w sali przyklasztornej ma się odbywać spotkanie formacyjne. W obecnej fazie organizowania życia Bractwa ku czci świętego Antoniego planowane jest utworzenie jednej grupy. Grupa członków Bractwa będzie uczestniczyć w nabożeństwie antoniańskim odprawianym o godz. 18.00. Bezpośrednio po nabożeństwie będą odbywać się spotkania formacyjne o charakterze modlitewno – rekreacyjnym.

Kierownikiem duchowym Bractwa świętego Antoniego będzie Ojciec Gwardian Jacek Romanek. Trwają prace przygotowawcze nad dokumentacją niezbędną do wznowienia działalności Bractwa, a zwłaszcza nad dostosowaniem dekretu Stolicy Apostolskiej do realiów naszej rzeczywistości.

Ceremonia reaktywowania działalności Bractwa świętego Antoniego z uroczystym przyjęciem kandydatów w jego szeregi z udziałem władz zakonnych ma nastąpić w dniu 13 czerwca 2023, w dniu odpustu ku czci świętego Antoniego z Padwy.

Głównym celem Bractwa w pierwszej fazie jego działalności będzie poznawanie świętości Patrona, życie charyzmatem antoniańskim na co dzień i naśladowanie, na miarę swoich możliwości, cnót świętego Antoniego. Poprzez działalność Bractwa chciałby ewangelizować nie tylko samych jego członków, ale przyczynić się do tego, by kult świętego Antoniego z tego miejsca promieniował w różnych kierunkach na mieszkańców Orchówka i okolic.

Antoniański połów

Do Bractwa mogą czuć się zaproszeni wszyscy, którzy chcieliby żyć głębiej duchem świętego Antoniego, ci, którzy uformowani duchowością antoniańską zechcą dawać świadectwo wiary swoim życiem.

Drogi Bracie ! Droga Siostro !

Jeśli chcesz poznać i pokochać świętego Antoniego, jeśli chcesz, by on Cię w Twoim życiu prowadził jako Niezwykły Przewodnik, przyjdź do jego orchowskiego sanktuarium i dołącz do grupy jego czcicieli i wielbicieli powiększając liczebnie Bractwo.